whatsapp
 

Aydınlatma Metni

EUROZEN SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ‘NİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  

Güvenliğiniz bizim için önemlidir!Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğü’nün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz EUROZEN SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“EUROZEN” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1. VERİ SORUMLUSU

EUROZEN, sizlerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Merkez Adres : Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. No:74 A Blok Kat 1 D:167 Torun Center Şişli/İSTANBUL
Telefon : 0 850 218 17 98
Web Adresi : www.doctorzenclinic.com
E-Mail Adresi :info@doctorzenclinic.com

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

EUROZEN ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
(i) Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
(ii) İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
(iii) Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
(iv) Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
(v) Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
EUROZEN ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Sistemler üzerinden gelen vatandaş talepleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi,
 • Şirket ve yerleşke güvenliğinin sağlanması adına kapalı devre kamera kayıt sisteminin tutulması ve Şirket ziyaretçilerinin kaydının tutulmasının sağlanması,
 • Ziyaretçi kartvizitlerinin alınması ve saklanması,
 • Abonelik sürecinin başlatılması, yönetimi ve ilgili süreç işlemlerinin (abonelik dondurma, devir, iptal gibi) yürütülmesi,
 • Online ve mobil işlemlerin yürütülmesi,
 • Kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanması,
 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanyalardan haberdar olunmasının sağlanması,
 • Çağrı merkezi işlemlerinin yönetimi,
 • Bilişim hizmetleri memnuniyet araştırmalarının yapılması,
 • Fuar, davet ve organizasyon gibi etkinliklerin düzenlenmesi veya bunlara katılımlarının yönetilmesi
 • E-Devlet kullanıcı kayıtlarının oluşturulması ve şifre tanımlamasının yapılması, kullanıcı bilgilerin güncellenmesi ve internet bankacılığı ile sisteme giriş süreçlerinin yönetimi,
 • E-Devlet kapısı loglarının tutulması ve sistem güvenliğinin sağlanması,
 • Barkodlu belge düzenlenmesi,
 • Dahili telefon hizmetinin sunulması,
 • Bilgi edinme ve CİMER başvurularının koordinasyonu,
 • Tedavilerin tespiti ve giderilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Elektronik arşiv sisteminin işletilmesi,
 • Taşıt servisi hizmetlerinin sağlanması,
 • Siber saldırıların tespit edilmesi,
 • Faaliyet raporlarının hazırlanması,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin, dava, tahkim ve icra takiplerinin yönetimi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Sağlık tetkiklerinin hizmet alımının sağlanması,
 • Otel konaklama süreçlerinin takibi,
 • Şikayet ve taleplerin alınması ve yanıtlanması,
 • Taşeron ve bayi hak edişlerinin yönetilmesi,
 • Tedarikçi çalışanlarına yönelik süreçlerin işletilmesi, tedarikçi şirket yetkili ve çalışan bilgilerinin kayıtlarının tutulması,

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, lojistik firmaları, dijital ajanslar, çağrı merkezi hizmet sunucuları, denetim şirketleri, bankalar, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., sigorta şirketleri, Şirketimiz pay sahipleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ve yurt dışındaki hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ile iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
EUROZEN, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, www.doctorzenclinic.com/iletisim adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

  

VERİ SORUMLUSU
EUROZEN SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.